English-Turkish translations for agriculture:

tarım · tarımsal · ziraat · zirai · çiftçi · other translations

agriculture tarım

Natasha was busted two years ago for illegally accessing Department of Agriculture servers.

Natasha iki yıl önce Tarım Departmanlığı'nın sunucularına izinsiz girdiği için tutuklandı.

It's Mom's birthday. So, Perry, Julie tells me you've been working in Agriculture.

Bugün annemin doğum günü Perry,.. Julie bana tarımda çalıştığını söyledi.

But sir, what about agriculture?

Ama efendim, tarım ne olacak?

Click to see more example sentences
agriculture tarımsal

This area is an agricultural smorgasbord for this type of infestation.

Bu bölge, bu tip bir istila için, resmen tarımsal bir açık büfe gibi.

Howard Scuderi runs Agrisow the world's largest agricultural conglomerate and has huge holdings in Laos.

Howard Scuderi dünyanın en büyük tarımsal şirketi Agrisow'un sahibi ve Laos'da büyük bir holdingleri var.

Agricultural chemicals also affect the human body.

Tarımsal kimyasallar insan bedenini de etkiler.

Click to see more example sentences
agriculture ziraat

It's an agricultural term.

Bu bir ziraat terimi.

I'm actually an agricultural technician.

Ben aslında ziraat teknikeriyim.

Cal Poly's got Agriculture, crop science, viticulture.

Cal Poly Üniversitesi'nde ziraat, hasat bilimi,.. bağcılık var.

agriculture zirai

I told you. agricultural science.

Sana söyledim. Zirai bilimler.

Napa is an agricultural zone.

Napa zirai bir alandır.

agriculture çiftçi

Health clinics, trade unionists journalists, agricultural co-ops, Catholic liberation theologians impoverished Colombian coffee farmers

Sağlık klinikleri, sendikacılar gazeteciler, tarım kooperatifçileri, Katolik liberal din adamları yoksul Kolombiyalı kahve çiftçileri