English-Turkish translations for aid:

yardım · yardım etmek · yardımcı · asistan · destek · yardımcı olmak · yaver · ilkyardım · other translations

aid yardım

Aiding and abetting, harboring a fugitive and my personal favorite, grand-theft chopper.

Bir kaçağa yardım ve yataklık ve en sevdiğim, helikopter hırsızlığı.

You realize aiding and abetting is a serious crime, right?

Yardım ve yataklığın ciddi bir suç olduğunun farkındasınız değil mi?

Jerry Is there a first aid kit?

Jerry ilk yardım çantası var mı?

Click to see more example sentences
aid yardım etmek

It's more difficult for an international student to be accepted at an Ivy League school if they apply for aid.

Bu için daha zor bir uluslararası öğrenci bir Ivy League okulda kabul edilmesi onlar yardım için başvuruda eğer.

Lieutenant Lady Jaye, requesting immediate aid.

Teğmen Lady Jaye acil yardım talep ediyor.

You are aiding and abetting a criminal.

Bir suçluya yardım ve yataklık ediyorsun.

Click to see more example sentences
aid yardımcı

That. Oh, that's a visual aid.

O mu, o görsel yardımcı.

A grand jury has indicted former Nixon aides Haldeman, Ehrlichman

Büyük jüri Nixon yardımcıları Haldeman, Ehrlichman'ı suçladı

This is Proconsul M'ret and his aides.

Bu Vali M'ret ve onun yardımcıları.

Click to see more example sentences
aid asistan

This is my aide, Leslie Mills

Bu benim asistanım, Leslie Mills.

There was only my personal aide, Silman, and Sifo-Dyas.

Sadece benim kişisel asistanım Silman ve Sifo-Dyas vardı.

This is Janie Basdin, my personaI aide.

Bu, özel asistanım Janie Basdin,. Bn.

Click to see more example sentences
aid destek

Financial aid and debt relief prevent the democratic and economic development in Africa.

Mali destek ve borç yardımı Afrika'da demokratik ve ekonomik gelişimi engelliyor.

What kind of "study aid"?

Ne tür bir çalışma desteği?

Uh, yes, is this the CU Financial Aid Office?

Evet, bu CU finansal destek ofisi mi?

Click to see more example sentences
aid yardımcı olmak

Because visual aids would really help.

Çünkü görsel kanıtlar çok yardımcı olabilir.

The apana asana aids in digestion And helps with gas and constipation.

Apana Asana" sindirimi kolaylaştırır, kabızlık ve gaz konusunda da yardımcı olur.

But, uh second year and they sent me down to Peru to help some doctors giving aid.

Ama, ah ikinci yıl ve onlar Peru beni gönderdi bazı doktorlar yardım vererek yardımcı olmak.

Click to see more example sentences
aid yaver

Lieutenant Mane, Admiral's aide.

Yüzbaşı Mane, Amiral'in Yaveri.

The ex-emperor Napoleon's aide gave you a letter?

Eski İmparator Napolyon'un yaveri size bir mektup verdi mi?

Major Hernandez, Marks' top aide?

Binbaşı Hernandez, Marks'ın baş yaveri?

Click to see more example sentences
aid ilkyardım

Ouisa, where's the first-aid book?

Ouisa, ilkyardım kitabı nerede?