aiding

Councilman ron jenkins And his aide were found dead in a parking structure This morning.

Meclis Üyesi Ron Jenkins ve yardımcısı bu sabah bir katlı otoparkta ölü bulundu.

Aiding and abetting, harboring a fugitive and my personal favorite, grand-theft chopper.

Bir kaçağa yardım ve yataklık ve en sevdiğim, helikopter hırsızlığı.

It's more difficult for an international student to be accepted at an Ivy League school if they apply for aid.

Bu için daha zor bir uluslararası öğrenci bir Ivy League okulda kabul edilmesi onlar yardım için başvuruda eğer.

Financial aid and debt relief prevent the democratic and economic development in Africa.

Mali destek ve borç yardımı Afrika'da demokratik ve ekonomik gelişimi engelliyor.

Aiding and abetting a known international fugitive.

Uluslararası tanınmış bir kaçağa yardım ve yataklık etmekten.

Is there a first aid kit around here?

Buralarda bir ilk yardım kiti var mı?

There's a first aid tent, there should be security.

Bir ilk yardım çadırı var. Orada güvenlik görevlisi olur.

Money laundering, aiding and abetting, a possible treason charge.

Para aklama, yardım ve yataklık muhtemel bir vatan hainliği.

If anybody asks, tell them it's your new hearing aid.

Eğer biri sorarsa, onlara yeni işitme cihazın olduğunu söyle.

You know that fanny pack is for first aid supplies, right?

O bel çantası ilk yardım malzemeleri için, değil mi?