English-Turkish translations for albanian:

Arnavut · Arnavutluk · Arnavutça, Arnavutça . · other translations

albanian Arnavut

Is there some festival some harvest festival an Albanian harvest festival, something like that?

Acaba şenlik var mı, hasat şenliği Arnavut hasat şenliği, onun gibi bir şey?

This year she was Albanian champion.

Bu yıl Arnavut şampiyonu oldu.

Albanian harvest festival.

Arnavut hasat şenliği.

Click to see more example sentences
albanian Arnavutluk

This Albanian prison is a nasty place.

Bu Arnavutluk hapishanesi iğrenç bir yer.

I thought you were extradited to an Albanian prison.

Ben de seni Arnavutluk'ta bir hapishaneye gönderildin sanıyordum.

Albanian desk, ClA, NSA.

Arnavutluk masası, CIA, NSA.

Click to see more example sentences
albanian Arnavutça, Arnavutça .

Maybe an Albanian translator.

Belki bir Arnavutça tercümanı.

Is that Albanian or

Bu Arnavutça yoksa

Albanian, Serbian, Croatian.

Arnavutça, Sırpça, Hırvatça.