English-Turkish translations for alga:

yosun · alg · other translations

alga yosun

But there's not much here, besides a few patches of algae.

Ama burada bir kaç parça yosun dışında pek bir şey görünmüyor.

What kind of algae?

Ne tür bir yosun?

I found legionella bacteria and filamentous algae

Bu izlerde lejyonella bakterisi ve filamentöz yosunu buldum.

Click to see more example sentences
alga alg

It's a unicellular organism, something akin to an algae.

Tek hücreli bir organizma, alge benzer bir şey.

There's algae here.

Burada alg var.

Damselfish even cultivate red filamentous algae.

Papaz balığı kırmızı ipliksi alg bile yetiştirir.