English-Turkish translations for allegory:

alegori · kinaye · other translations

allegory alegori

Or perhaps it was an allegory or something like that.

Veya belki bir alegori veya onun gibi bir şeydi.

We make a film, a political allegory.

Bir film yapıyoruz. Politik ve alegori.

Um, "the tell-tale heart," "the black cat" both have strong eye allegories.

Gammaz Yürek" "Kara Kedi", her ikisinde de güçlü göz alegorileri mevcut.

Click to see more example sentences
allegory kinaye

Sometimes it's just allegories or fables that have a moral or theme, like the ghetto lifestyle.

Bazen sadece bir kinaye, ahlak dersi olan bir masal ya da getto hayat tarzı gibi bir tema oluyor.

Well, it's an allegory really, probably.

Aslında bir kinaye bu, olabilir.

Into an allegory against war, violence, and the bloodthirstiness of men!

Savaşa karşı kinaye olacak, erkeklerin şiddet ve kan arzularını yazıyorum!