English-Turkish translations for allied:

müttefik · ittifak · other translations

allied müttefik

He is a good man of the old religion and an important ally.

O iyi bir adam eski dine inanıyor ve önemli bir müttefik.

But this was a huge gamble because the Allies could turn back and counter attack.

Ama bu çok büyük bir kumardı çünkü müttefikler geri dönebilir ve karşı saldırıya geçebilirlerdi.

The army is a powerful ally.

Ordu çok güçlü bir müttefik.

Click to see more example sentences
allied ittifak

Fruit and cheese are natural allies here, right?

Meyve ve peynir doğal ittifaklar, doğru mu?

Currently, Heru-ur is allied with the System Lords against Apophis.

Şu anda Heru-ur, Apophis'e karşı Düzen Efendileri ile bir ittifak içinde.