English-Turkish translations for allied:

müttefik · ittifak · other translations

allied müttefik

He is a good man of the old religion and an important ally.

O iyi bir adam eski dine inanıyor ve önemli bir müttefik.

Because anyone with that technology would be a very powerful ally

Çünkü bu teknolojiye sahip herhangi biri çok güçlü bir müttefik olabilir

For the Allies as well as the Germans, it will be the longest day the longest day!

Hem Müttefikler hem de Almanlar için bu en uzun gün olacak en uzun gün.

But they can also be a very powerful ally.

Ama aynı zamanda çok güçlü bir müttefik olabilirler.

Worf I have always considered you a friend and an ally.

Worf, seni her zaman bir dost ve müttefik olarak gördüm.

The mind can be a powerful ally Or your greatest enemy.

Zihin güçlü bir müttefik olabilir veya en büyük düşmanın.

Sooner or later, the Allies will reach Germany and then what?

Er ya da geç müttefik kuvvetleri Almanya'ya ulaşır. O zaman ne olacak peki?

Russell could be a powerful ally to her cause.

Russell onun davası için güçlü bir müttefik olabilir.

But this was a huge gamble because the Allies could turn back and counter attack.

Ama bu çok büyük bir kumardı çünkü müttefikler geri dönebilir ve karşı saldırıya geçebilirlerdi.

During the Cold War, there was an Allied military base there.

Soğuk savaş sırasında, orada bir müttefik askeri üs vardı.