English-Turkish translations for alphabet:

alfabe · other translations

alphabet alfabe

For you, this is like teaching a little kid the alphabet, right?

Bu senin için, sanki ufak bir çocuğa alfabeyi öğretmek gibi, değil mi?

Or quite possibly a simple hexadecimal alphabet code that translates to "the beach.

Ya da muhtemelen basit bir onaltılık alfabe kodu ki bu da "plaj"a tercüme eder.

I brought you alphabet soup.

Sana alfabe çorbası getirdim.

Click to see more example sentences