English-Turkish translations for alphabet:

alfabe · other translations

alphabet alfabe

For you, this is like teaching a little kid the alphabet, right?

Bu senin için, sanki ufak bir çocuğa alfabeyi öğretmek gibi, değil mi?

Ashes and dust, and a pitiful alphabet soup of federal programs.

Toz ve toprak, ve alfabe çorbası gibi zavallı federal programlar.

No, ladies and gentlemen, the alphabet.

Hayır bayanlar ve baylar. Alfabe.

Who would want some alphabet soup?

Kim alfabe çorbası ister ki?

Or quite possibly a simple hexadecimal alphabet code that translates to "the beach.

Ya da muhtemelen basit bir onaltılık alfabe kodu ki bu da "plaj"a tercüme eder.

It's like alphabet soup but it's ones and zeros instead of the letters.

Alfabe çorbası gibi ama harfler yerine birler ve sıfırlardan oluşuyor.

The "alphabet murders" that's why I'm here.

Alfabe cinayetleri Ben bu yüzden buradayım.

No, no alphabet lesson.

Hayır, hayır. Alfabe dersi.

I brought you alphabet soup.

Sana alfabe çorbası getirdim.

Now sing the alphabet song.

Şimdi alfabe şarkısını söyle.