English-Turkish translations for alum:

şap · other translations

alum şap

Thread, carbolic, clean bandages, alum, cocaine.

İplik, karbolik, temiz sargılar şap, kokain.

Yeah, alums liked him, too.

Evet, şaplar da seviyormuş.