English-Turkish translations for ambassador:

büyükelçi · elçi · büyük elçi · sefir · other translations

ambassador büyükelçi

I assure you, Ambassador, everything will be ready before the conference begins.

Sizi temin ederim Büyükelçi, konferans başlamadan her şey hazır olacak.

A dissident group of terrorists have taken Federation Ambassador Hawkins and his staff hostage.

Ayrılıkçı bir grup terörist, Federasyon Büyükelçisi Hawkins ve ekibini rehin aldı.

One minute, Mr. Ambassador.

Bir dakika kaldı Bay Büyükelçi.

Click to see more example sentences
ambassador elçi

I'm going to give you an ambassador, but you're gonna have to do a little something for me.

Ben sana bir elçi vereceğim, ama sen de benim için küçük bir şeyler yapacaksın.

As a Federation ambassador.

Bir Federasyon elçisi olarak mı?

Captain lvan Drago, has come here with his trainers to America to compete as an international sportsman and ambassador of goodwill.

Yüzbaşı lvan Drago, antrenörü ile beraber Amerika'ya geldi. Burada uluslararası bir sporcu ve iyi niyet elçisi olarak yarışacak.

Click to see more example sentences
ambassador büyük elçi

Then who would protect the Ambassador?

O zaman büyük elçiyi kim koruyacak?

The French Ambassador is here.

Fransız büyük elçi burada.

Dr. Gillian Foster, meet Deputy Ambassador Hassan.

Gillian Foster, Büyük Elçi vekili Hassan ile tanışın.

Click to see more example sentences
ambassador sefir

Gaius Terentius Varro. Special Ambassador of the Roman Senate.

Ben, Gajus Terentius Varro, Roma Senatosu'nun özel sefiri!