amongst

When you say Valentine's dinner do you mean a romantic dinner or a normal meal amongst colleagues?

Sevgililer günü yemeği derken romantik bir yemek mi, yoksa arkadaşları arasında normal bir yemeği mi kastediyorsun?

This is just a discussion amongst friends.

Bu sadece arkadaşlar arasında bir tartışma.

The Four Nations: Water, Earth, Fire and Air Nomads lived amongst each other in harmony.

Dört Ulus Su, Toprak, Ateş ve Hava Gezginleri, uyum içinde bir arada yaşıyordu.

That's Paul Warren, a great man amongst men and a proud Theta Pi, sir.

Bu Paul Warren,.. harika bir adam ve onurlu bir Theta Pi'dir, efendim.

There's a female presence amongst us here, sir.

Burada, aramızda bir dişi varlık var, efendim.

You have a daughter and she is amongst us now.

Bir kızınız var ve o şu an aramızda.

The thing is amongst the three of us, only you have a family.

Üçümüz arasındaki bir şey bu, ve sadece senin bir ailen var.

Water, Earth, Fire and Air Nomads lived amongst each other in harmony.

Su, Toprak, Ateş ve Hava Kabileleri birbirleriyle uyum içinde yaşıyordu.

But one who sits amongst us has already betrayed me this night.

Ama aranızdan birisi bu gece bana ihanet etti bile. Kim?

Say something somebody amongst you, answer me please.

bir şey söyle içinizden bir lütfen cevap versin.