English-Turkish translations for amorphous:

biçimsiz · şekilsiz · other translations

amorphous biçimsiz

Well, tons of amorphous, insectivorous life forms, but none in this galactic vector.

Tonlarca biçimsiz hayat formlarında böcekçil vardır. Ama bu galakside değil.

Pam, you're the amorphous Rasta blob.

Pam, bu biçimsiz toparlak rasta sensin.

Our relationship is now amorphous and indefinable.

İlişkimiz şu an biçimsiz ve tanımlanamaz.

Click to see more example sentences
amorphous şekilsiz

Is he also bald and amorphous?

O da kel ve şekilsiz mi?