English-Turkish translations for amplify:

güçlendirmek · other translations

amplify güçlendirmek

Without his psychic amplifier, his power is greatly diminished.

Onun psişik amplifikatörü olmadan, gücü büyük ölçüde azaldı.

When two or more of these forces are proximate, they amplify exponentially like a kind of gravity or magnetism.

Bu güçlerden iki ya da daha fazlası yakınlaştığında bunlar katlanarak güçlenir bir çeşit çekim ya da magnetizm gibi.