English-Turkish translations for analyze:

analiz etmek · incelemek · araştırmak · değerlendirmek · other translations

analyze analiz etmek

Man, he has to analyze everything, and sometimes it's just exhausting, you know?

Adam, her şeyi analiz ediyor ve bu bazen sadece yorucu olabiliyor.

So we get all these things and we analyze them and we finally concluded:

Biz bütün bu şeyleri aldık ve analiz ettik ve en sonunda şu sonuca vardık:

We've analyzed their attack, sir, and there is a danger.

Saldırılarını analiz ettik efendim, ve bir tehlike var.

Click to see more example sentences
analyze incelemek

But my mom and Katie already analyzed the crash site.

Ama annem ve Katie çoktan kaza alanını incelediler.

Mr. Chakotay, analyze the sensor logs.

Bay Chakotay, sensör kayıtlarını inceleyin.

Malcolm analyzed the Andorian debris.

Malcolm, Andorian enkazını incelemişti.

Click to see more example sentences
analyze araştırmak

Computer, analyze the genetic markers and search Earth's fossiI record.

Bilgisayar, genetik işaretleri analiz et ve fosil kayıtlarını araştır.

I've asked a psycholinguist at M.I.T. to analyze our manifesto.

M.I.T'den bir dil uzmanından, katilimizin manifestosunu araştırmasını istedim.

analyze değerlendirmek

Stop trying to analyze me. You're not a psychiatrist.

Beni analiz etmeyi bırak Psikiyatrist değilsin sen.