English-Turkish translations for and:

ve · de · da · ile · daha · sonra · ya · hem · and · veya · va · other translations

We also found translations for word and in Turkish.

and ve

And you and you.

Ve sen ve sen.

That is not what this is about, and you know it!

Konu bu değil ve bunu sen de çok iyi biliyorsun.

Come on, just you and me!

Hadi, sadece sen ve ben!

Click to see more example sentences
and de

And this, and this.

Ve bu, ve de bu.

And you, too.

Ve sen de.

Something is missing from this story. And if you don't help me, I can't help you.

Bu hikayede bir şeyler eksik. ve bana yardım etmezsen ben de sana yardım edemem.

Click to see more example sentences
and da

And this is you.

Ve bu da sen.

Well, I saw her last night, and then she got into a car and never came back.

Ben onu dün gece gördüm. Sonra bir arabaya bindi ve bir daha da dönmedi.

Oh, and he's not?

Oh, o da değil?

Click to see more example sentences
and ile

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

I know it's confusing but you have a new life now, and me and Leo are a big part of it.

Biliyorum kafa karıştırıcı ama artık yeni bir hayatın var. Leo ile ben de hayatının büyük bir parçasıyız.

Okay, I'm thinking of a number between one and ten.

Pekâlâ, Bir ile on arasında bir sayı tutuyorum.

Click to see more example sentences
and daha

And, listen, there's one more thing there's one more thing I have to tell you.

Ve, dinle, bir şey daha var sana söylemem gereken, bir şey daha var.

And then what did you do?

Peki daha sonra ne yaptın?

Please, don't ask me anything more. He's my husband and I

Lütfen daha fazla bir şey sorma. o benim Kocam..

Click to see more example sentences
and sonra

I told you about it two weeks ago and then last week, three days ago, and twice, I think, yesterday.

İki hafta önce söylemiştim ve sonra geçen hafta, üç gün önce, ve sanırım dün, iki kez.

And then something happened.

Ve sonra bir şey oldu.

And then go home.

Sonra da eve git.

Click to see more example sentences
and ya

What about you and me?

Peki ya sen ve ben?

And what about the baby?

Peki ya bebek ne olacak?

Well, what if you're wrong and they're not?

Peki, ya onlar değil de sen yanılıyorsan?

Click to see more example sentences
and hem

Yes, but I only go for a night or two at a time, and I always come back.

Ben yalnızca bir ve ya iki gece için gidiyorum.. hem her zaman da geri geliyorum.

And now we have a family.

Hem artık bir ailemiz var.

It'll be better for the boy, and better for you!

Hem sizin için, hem de oğlan için böylesi daha iyi!

Click to see more example sentences
and and

Tony, this is Sarah, Josh, Sarah, Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

Tony, bunlar Sarah, Josh, Sarah, Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

Graham, Edna, Debra, Darcy, Mark, Simon, Ron and Tom.

Graham, Edna, Debra, Darcy, Mark, Simon, Ron and Tom.

'My dear Jasper and Henry.

'Sevgili Jasper and Henry.

Click to see more example sentences
and veya

Innocent or no, there is and always has been only one reason to kill: Money.

Masum veya, vardır, ve her zaman olmuştur tek bir nedeni öldürmek için para.

Now he's dead, and I'm not sad or angry.

Şimdi o öldü ve ben üzgün veya kızgın değilim.

You're a copper, Stanley, not a judge and jury.

Sen bir aynasızsın, Stanley. Yargıç veya jüri değil.

Click to see more example sentences
and va

And I just had another idea.

Ve başka bir fikrim daha va.

And the blood was ankle deep. ejdahk so TAS ghos va Skral byteek

Ve kan topuklara kadar çıkmaktaydı. ejdahk so TAS ghos va Skral byteek

LinuxWorld Conference Chair and President and CEO of VA Linux Systems.

Linux Dünyası Konferansı Başkanı ve VA Linux Sistemlerinin CEO su

Click to see more example sentences