English-Turkish translations for anesthesia:

anestezi · other translations

anesthesia anestezi

Says here it's potentially an organic sedative. An alternative to general anesthesia.

Burada yazdığına göre, organik bir ağrı kesici genel anestezi için bir alternatif.

Under local anesthesia,we run a thin needle into the amniotic sac and extract a little fluid.

Lokal anestezi altında, amniyon kesesi içine ince bir iğne yardımıyla girerek biraz sıvı alıyoruz.

Nothing serious, but it did require anesthesia.

Ciddi bir şey değildi ama anestezi yapacaklardı.

Click to see more example sentences