English-Turkish translations for animation:

animasyon · ruh · yaşam · nefes · other translations

animation animasyon

Half a century ago, at Toei Animation, a young man named Isao Takahata began his first job.

Yarım yüzyıl önce Toei Animasyon'da, Isao Takahata adında genç bir adam ilk işine başladı.

Her name is Maya and the song is called "Animated Movies".

Kızın adı Maya ve şarkının adı da "Animasyon Filmler

Look, animation isn't that bad, you know?

Bak, animasyon işi o kadar da kötü değil?

Click to see more example sentences
animation ruh

Which is usually an animal of some kind.

Bu ruh genelde bir tür hayvan olur.

As everyone knows, my spirit animal is nature's greatest predator, the wolf.

Herkesin de bildiği gibi, ruh hayvanım doğanın en yırtıcı hayvanı, kurt.

A beautiful animal, granted, but not a spirit.

Güzel bir hayvan, tamam, ama bir ruh değil.

Click to see more example sentences
animation yaşam

How could an animal be so precisely adapted to a particular lifestyle?

Nasıl olur da bir hayvan belirli bir yaşam biçimine tam olarak uyum sağlayabilir.

Cryo-prisoner defrosting re-animation sequence now entering final stage.

Buzları çözülen mahkumları yaşama döndürme sürecinde şimdi son aşamaya giriliyor.

Cryo-prisoner re-animation sequence now entering final stage.

Mahkumları yaşama döndürme süreci artık son aşamaya giriyor.

Click to see more example sentences
animation nefes

She's breathing like a hibernating animal

Kış uykusundaki bir hayvan gibi nefes alıyor.

The drive and inventiveness of animals is breathtaking.

Bu hayvanların dürtüleri ve yaratıcılıkları nefes kesici.