English-Turkish translations for announce:

açıklamak · ilan · bildirmek · ilan etmek · duyurmak · anons etmek · bildiri · other translations

announce açıklamak

And so I am proud to announce the winner of this year's Sheridan scholarship:

Ve ben de bu seneki Sheridan bursunu kazananı açıklamaktan gurur duyuyorum:

There's a dinner on Thursday night, and that's when we'll announce my candidacy.

Perşembe akşamı bir yemek var, ve adaylığımı o zaman açıklayacağız.

Next week, Hannah Fields will announce her new investment branch.

Sonraki hafta Hannah Fields yeni yatırım alanını açıklayacak.

Click to see more example sentences
announce ilan

Okay, so exactly how dead does this woman have to be before we announce it?

Tamam, bu kadın tam olarak ne kadar ölü olmak zorunda biz ilan etmeden önce?

The Rockefeller Foundation announced its annual grants today.

Rockefeller Vakfı yıllık burslarını bugün ilan etti.

Uh, custom cards, invitations, announcements.

Özel yapım kartlar, davetiyeler, ilanlar.

Click to see more example sentences
announce bildirmek

You know what else Hank announced at that meeting?

Hank o toplantıda başka ne açıkladı biliyor musun?

Mike, you can't even announce a suicide pact correctly.

Mike, sen intihar sözünü bile doğru düzgün bildiremiyorsun.

Your announcement, Lloyd.

Senin bildirin, Lloyd.

Click to see more example sentences
announce ilan etmek

Okay, so exactly how dead does this woman have to be before we announce it?

Tamam, bu kadın tam olarak ne kadar ölü olmak zorunda biz ilan etmeden önce?

The winner will be announced at our final meeting this afternoon.

Kazanan ilan edilecektir Bizim son toplantı bu öğleden sonra.

The Rockefeller Foundation announced its annual grants today.

Rockefeller Vakfı yıllık burslarını bugün ilan etti.

Click to see more example sentences
announce duyurmak

There's a party tonight to announce it.

Bunu duyurmak için akşam bir parti var.

We'd like to announce tonight.

Bu akşam duyurmak istiyoruz.

Ladies and gentlemen, we are here today to announce the arrest of Juan Carlos Pintera and other key members of the Nuevo León cartel.

Bayanlar ve baylar; bugün buraya Juan Carlos Pintera'nın ve Nuevo Leon Cartel'in diğer önemli üyelerinin tutuklandığını duyurmak için toplandık.

Click to see more example sentences
announce anons etmek

Ladies and gentlemen, we have tallied the votes and are proud to announce Brookside's new prom king is

Baylar ve bayanlar, oy sayımı yapıldı Ve Brookside'ın yeni kralını anons etmekten gurur duyuyorum

They're announcing our funeral, my dear Fraulein Irma.

Bizim cenazemizi anons ediyorlar sevgili Fraulein Irma.

The results will be announced later.

Sonuçlar daha sonra anons edilecek.

Click to see more example sentences
announce bildiri

I have an announcement.

Elimde bir bildiri var.

Announcing Studio Ghibli's New Productions

Studio Ghibli'nin Yeni Yapımlarının Bildirisi