English-Turkish translations for anonymous:

isimsiz · anonim · adsız · imzasız · meçhul · imzasız olarak · other translations

anonymous isimsiz

Kelso, just leave the poor girl an anonymous note and tell her she needs a shot of penicillin.

Kelso, sadece zavallı kıza isimsiz bir not bırak.. ve ona tek ihtiyacının bir penisilin olduğunu söyle.

Began a few months ago with an anonymous call.

Birkaç ay önce bir isimsiz telefonla başladı.

No, I'm not no Anonymous Andy.

Hayır, ben İsimsiz Andy değilim.

Click to see more example sentences
anonymous anonim

Next day, an anonymous caller said that I left a body behind.

Ertesi gün, bir anonim arayan Ben geride bir ceset bıraktığını söyledi.

Finally, the anonymous letters began.

Nihayet, anonim mektuplar başladı.

Ed couldn't be anonymous, and it was affecting him.

Ed anonim olamıyordu ve bu onu etkiliyordu.

Click to see more example sentences
anonymous adsız

Welcome to Wednesday's St. Luke's meeting of Alcoholics Anonymous.

Çarşamba günkü St. Luke Adsız Alkolikler toplantısına hoş geldiniz.

It's anonymous, and user name "General Relativity.

Anonim ve kullanıcı adı da "Genel Görelelik.

It's Alcoholics Anonymous.

Burası Adsız Alkolikler.

Click to see more example sentences
anonymous imzasız

But for me today, that letter isn't anonymous

Ama bugün benim için, o mektup artık imzasız değil.

Yeah, but they're anonymous.

Evet. Ve hepsi imzasız.

An anonymous letter, written backwards.

İmzasız bir mektup, tersten yazılmış.

Click to see more example sentences
anonymous meçhul

An anonymous star on a blank wall.

Boş bir duvarda meçhul bir yıldız.

This anonymous Gotham-might, this unsung hero will trigger the bomb.

O meçhul Gothamlı o isimsiz kahraman, bombayı patlatacak!

anonymous imzasız olarak

This bag was sent to my office anonymously this morning.

Bu çanta benim ofisime gönderildi bu sabah imzasız olarak