English-Turkish translations for antacid:

antiasit · antiasitler · asitleri giderici., asitleri giderici · other translations

antacid antiasit

We have a line of pharmaceuticals, particularly antacids.

Elimizde bir dizi ilaç var, özellikle de antiasit.

We already have a supplier of antacids.

Zaten antiasit aldığımız bir firma var.

But you were taking antacids for your acid reflux.

Fakat sen asit reflün için antiasit kullanıyordun.

antacid antiasitler

And then, for Howie's relatives, we have antihistamines, antacids, and medicine for diarrhea and constipation.

Ayrıca Howie'nin akrabaları için de antihistaminler, antiasitler ve ishal ile kabız için ilaçlarımız var.

Yes, well, these antacids block against gastroesophageal reflux

Evet. Ama bu antiasitler gastroözofajeal reflüyü engeller

antacid asitleri giderici., asitleri giderici

Got an antacid commercial tomorrow

Yarın asit giderici reklamı var.