English-Turkish translations for antagonist:

düşman · muhalif · other translations

antagonist düşman

Some kind of aggressive, antagonistic protein.

Bir çeşit saldırgan, düşman protein.

Women are painted as bigger antagonists than the Egyptians and Romans combined.

Kadınlar Mısırlılar ve Romalıların bileşiminden daha büyük bir düşman olarak resmedildiler.

We weren't always so antagonistic, Captain.

Her zaman bu kadar düşman değildik Kaptan.

Click to see more example sentences
antagonist muhalif

It's made him agoraphobic, paranoid, and extremely antagonistic.

Bu da onu agorafobik, paranoyak ve son derece muhalif yapıyor.