English-Turkish translations for anterior:

önde, ön · other translations

anterior önde, ön

Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.

Ön ya da arka serebral arterlerde bir şey yok.

Well, Mrs. Covello, your CAT-scan showed a small rectal tumor, so I want to schedule a low anterior resection.

Bayan Covello, CAT taramanızda küçük bir rektal tümör gözüküyor, bu yüzden bir ön-alt rezeksiyon için tarih alacağım.

Dr. Chickering will now cauterize the anterior wall.

Dr. Chickering şimdi ön duvarı koterize edecek.

Click to see more example sentences