antibodies

Wilson, do an LP for lymphoma, you guys run an antibody test for lupus.

Wilson, lenfler için LP testi yap. Sizler de lupus için antikor testi yapın.

But her viral antibody tests are still negative, so it could just be a common bug or the stress of all this or

Ama onun viral antikor testleri hala negatif, sadece ortak bir virüs ya da bütün bu stres yüzünden olabilir ya da

A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody.

Büyük bir ilaç firması, bir mutant antikoru geliştirdi.

Stool samples for parasites, antibody tests

Parazitler için dışkı testi, antikor testleri

You guys, run an antibody test for lupus.

Sizler de lupus için antikor testi yapın.

The same as the receiver, nearly zero antibody risk

Alıcı gibi aynı, neredeyse sıfır antikor riski.

But what if the patient is infected, but has no antibodies?

Ama eğer hasta enfekte olmuş ama kanında antikor yoksa?

Alport and anti-gbm antibody are both untreatable, so if she has them we can't help her.

Alport ve Anti-GBM Antikoru'nun ikisi de tedavi edilemez. Eğer onda varsa yardımcı olamayız.

And these aren't the polite antibodies.

Bu antikorlar pek kibar değil.

Any luck with the second antibody?

İkinci antikor için şans var mı?