English-Turkish translations for anybody:

kimse · bilen · herkes · hiç kimse · birisi · hiçkimse · herhangi bir kimse · other translations

anybody kimse

I know you've heard this before, and I've never said this to anybody.

Biliyorum bunu daha önce de duydun ve ben daha önce kimseye söylemedim.

How wonderful but you won't tell anybody, will you?

Ne harika. Ama bunu kimseye söyleme, tamam mı?

Don't say anything to anybody, will you?

Kimseye bir şey söyleme, olur mu?

Click to see more example sentences
anybody bilen

You know it better than anybody else, and this is our chance to find out what that is.

Sen bunu herkesten daha iyi biliyorsun ve bunun ne olduğunu öğrenmek için bu bir şans.

What else would anybody kill or die for?

Başka ne için bir insan ölür ya da öldürür ki?

I don't think anybody ever taught her anything.

Daha önce hiç kimse ona hiç bir şey öğretmemiş sanırım.

Click to see more example sentences
anybody herkes

You know it better than anybody else, and this is our chance to find out what that is.

Sen bunu herkesten daha iyi biliyorsun ve bunun ne olduğunu öğrenmek için bu bir şans.

We're old friends, I know him as good as anybody.

Biz eski arkadaşız, onu herkes gibi iyi tanıyorum.

I mean, does anybody really know that guy?

Yani gerçekten herkes o adamı tanıyor mu?

Click to see more example sentences
anybody hiç kimse

Look, Jen, I've never told you this never told really anybody but something happened to me that night.

Bak, Jen, sana bunu asla söylamedim hiç kimseye söylemedim ama o gece bana bir şeyler oldu.

Jason Street got paralyzed, and it made me realize that life isn't fair for anybody, not just me.

Jason Street felç kaldı, ve anladım ki, Hayat sadece bana değil, hiç kimseye adil değil.

I've never actually really ever killed anybody.

Ben aslında tam olarak hiç kimseyi gerçekten öldürmedim.

Click to see more example sentences
anybody birisi

We have an emergency situation out here. Does anybody read me?

Burada acil bir durum var. beni duyan birisi var mı?

Somebody help me! Anybody!

Bana birisi yardım etsin!

But why would anybody watch it?

Ama neden birisi izlesin ki?

Click to see more example sentences
anybody hiçkimse

This isn't anybody.

Bu hiçkimse değil.

Not to anybody, Jen!

Hiçkimse için değil, Jen!

anybody herhangi bir kimse

Anybody here know anything about Cingular's wireless broadband, any of that fucking phone shit?

Kimse burada bir şey hakkında bilgimiz Cingular'ın kablosuz geniş bant, Bunun herhangi bir telefon bok lanet?