English-Turkish translations for apparently:

görünürde · görünüşte · görünüşe göre · anlaşılan · belli ki · görünen o ki · meğer · besbelli · other translations

apparently görünürde

Apparently, they're a little too "difficult" for some people.

Görünüşe göre, bazı insanlar için onlar çok "zor".

She has a cat named Frank. Apparently, he doesn't watch the news.

Frank adında bir kedisi var Görünüşe göre kedi haberleri izlemiyor.

Apparently, you are.

Görünüşe göre, sen.

Click to see more example sentences
apparently görünüşte

Apparently, they're a little too "difficult" for some people.

Görünüşe göre, bazı insanlar için onlar çok "zor".

Yeah. Well, apparently, neither do I.

Evet, görünüşe göre ben de bilmiyorum.

Apparently, you are.

Görünüşe göre, sen.

Click to see more example sentences
apparently görünüşe göre

Apparently, they're a little too "difficult" for some people.

Görünüşe göre, bazı insanlar için onlar çok "zor".

She has a cat named Frank. Apparently, he doesn't watch the news.

Frank adında bir kedisi var Görünüşe göre kedi haberleri izlemiyor.

Apparently, I need more time.

Görünüşe göre, zamana ihtiyacım var.

Click to see more example sentences
apparently anlaşılan

But there is one guy in town who can and apparently, this is the guy.

Ama kasabada bunu çözebilecek tek bir adam var. Ve anlaşılan o, bu adam.

But, apparently not by you.

Ama anlaşılan seninle değil.

Apparently, not everything was fake.

Anlaşılan her şey sahte değilmiş.

Click to see more example sentences
apparently belli ki

Apparently, somebody was giving him a very special wedding present.

Belli ki, birisi ona çok özel bir düğün hediyesi veriyormuş.

Apparently, it's a very fine line.

Belli ki, bu çok ince bir çizgi.

Apparently they made a mistake.

Belli ki bir hata yapmışlar.

Click to see more example sentences
apparently görünen o ki

Yes, and you hate your job, and you have a house that's apparently too small for a guitar!

Evet, ve sende işinden nefret ediyorsun, ve görünen o ki bir gitar için çok küçük bir evin var!

Because apparently I just killed two people.

Çünkü görünen o ki iki kişiyi öldürdüm.

Well, apparently, that wasn't soon enough.

Görünen o ki, bu yeterince erken değilmiş.

Click to see more example sentences
apparently meğer

Apparently the owner's nephew, Frank Lowell, was paroled two months ago.

Meğer sahibinin yeğeni, Frank Lowell, iki ay önce şartlı tahliye olmuş.

apparently besbelli

Apparently, that is a statistical impossibility.

Besbelli ki bu istatiksel bir imkânsızlık.