English-Turkish translations for applied:

uygulamalı · denenmiş., denenmiş · other translations

applied uygulamalı

Applied sciences. whole division of Wayne enterprises just disappeared overnight.

Uygulamalı Bilimler. Wayne Holding'in koca bir bölümü bir gecede ortadan kayboldu.

Lieutenant Carol Wallace doctor in applied physics, specializing in advanced weaponry.

Teğmen Carol Wallace. Uygulamalı Fizik doktora. Gelişmiş silahlar üzerine uzmanlık.

Applied foreign languages.

Uygulamalı yabancı diller.

Click to see more example sentences
applied denenmiş., denenmiş

Symchay Conteh escaped Sierra Leone to Guinea about ten years ago and applied for refuge status.

Symchay Conteh, Sierra Leone'den Gine'ye on yıl önce kaçtı ve sığınma statüsü için başvurdu.

Mr. Shane Botwin, welcome to Applied Criminal Justice.

Bay Shane Botwin, Uygulamalı Ceza Adaleti dersine hoş geldiniz.

So that means the driver never applied the brakes.

Yani bu demek oluyor ki sürücü frenlere basmadı.

Click to see more example sentences