English-Turkish translations for apply:

uygulamak · başvurmak · vermek · kabul etmek · kullanmak · other translations

apply uygulamak

Apply pressure, Dr. O'Malley.

Baskı uygula Dr. O'Malley.

Listen and apply yourself.

Dinle ve kendin uygula.

Do one thing, apply this.

Bir şey yap, bunu uygula.

Click to see more example sentences
apply başvurmak

You know how many people applied for the job?

İş için kaç kişi başvurdu biliyor musun?

Symchay Conteh escaped Sierra Leone to Guinea about ten years ago and applied for refuge status.

Symchay Conteh, Sierra Leone'den Gine'ye on yıl önce kaçtı ve sığınma statüsü için başvurdu.

He applied two days ago.

İşe iki gün önce başvurdu.

Click to see more example sentences
apply vermek

You never applied yourself.

Sen hiç kendini vermedin ki.

Apply a dime, mister! One coin!

Bir kuruş verin bayım, bir kuruş!

Your signature authorizes us to apply

Atmış olduğunuz imza bize bu yetkiyi veriyor.

Click to see more example sentences
apply kabul etmek

It's more difficult for an international student to be accepted at an Ivy League school if they apply for aid.

Bu için daha zor bir uluslararası öğrenci bir Ivy League okulda kabul edilmesi onlar yardım için başvuruda eğer.

Whistlers need not apply.

Islık çalanlar kabul edilmez.

apply kullanmak

Yeah, but the same statistics apply when I'm driving.

Evet, ama ben kullanırken de aynı istatistikler geçerli.

It's clear Mr. Ryan has applied the best invariation.

Belli ki Bay Ryan, Bernstein çeşidini kullanmış.