English-Turkish translations for apt:

uygun · münasip · zeki · other translations

apt uygun

A mission impossible, might be more apt.

İmkansız bir görev desek daha uygun düşer.

An apt metaphor.

Uygun bir benzetme.

Troubled" seems more apt.

Sorunlu" daha uygun gözüküyor.

apt münasip

And very apt.

Çok da münasip.

The Barn's an apt name.

Ahır çok münasip bir isim.

apt zeki

You were a very apt pupil too, weren't you?

Bir de çok zeki bir öğrenciydin, değil mi?

Your analogy's apt but flawed, Lex.

Benzetmen zekice ama hatalı Lex.