English-Turkish translations for architecture:

mimari · mimarlık · yapı · other translations

architecture mimari

I mean, the architecture is a little too Ming Dynasty, don't you think?

Yani, mimari biraz fazla Ming Hanedanı tarzı, sence de öyle değil mi?

All military defense systems use a common architecture.

Bütün askeri savunma sistemleri ortak mimari kullanır.

Speaking of architecture, there's a mosaic on one of these buildings.

Mimari demişken, bu binaların birisinin üstünde bir mozaik var.

Click to see more example sentences
architecture mimarlık

A bridge is not merely a feat of engineering and architecture, a bridge is also a metaphor.

Bir köprü sadece bir mühendislik ve mimarlık becerisi değildir. Köprü aynı zamanda bir benzetmedir.

The architecture become more meaningful, more modern and original.

Mimarlık daha anlamlı, daha modern ve orijinal olmaya başladı.

It's a pretty big architecture firm.

Oldukça büyük bir mimarlık firması.

Click to see more example sentences
architecture yapı

Architecturally it's a very modern building; it's probably the safest.

Mimari olarak modern bir yapı; muhtemelen çok güvenlidir.

The construction's architecturally advanced.

Bina yapısı mimari olarak gelişmiş.

Brain architecture's still intact.

Beyin yapısı bozulmamış ama.