English-Turkish translations for aristocrat:

aristokrat · soylu · asilzade · other translations

aristocrat aristokrat

Right now, to those cops, Melvin Van Peebles is some white, aristocratic Dutch guy, right?

Şu anda o polisler Melvin Van Peebles'ı aristokrat bir Hollandalı beyaz sanıyor.

But a real aristocrat.

Ama gerçek bir aristokrat.

Neither we aristocrats alone nor you and your soldiers alone can crush Caesar.

Ne biz aristokratlar ne de sen ve askerlerin tek başına Sezar'ı ezemez.

Click to see more example sentences
aristocrat soylu

But aristocratic bastards, my sweet boy.

Ama.. soylu piçler, benim tatlı çocuğum.

You eat so slowly, Like an aristocrat.

Çok yavaş yiyorsun tıpkı bir soylu gibi.

What an aristocratic bridegroom!

Ne kadar soylu bir damat!

Click to see more example sentences
aristocrat asilzade

They're not aristocrats.

Onlar asilzade değil.

That's Fiamma. The aristocrat.

Bu Fiamma; asilzade hanım.