English-Turkish translations for army:

ordu · asker · kara ordusu · sürü · askerlik · askeriye · other translations

army ordu

No, no, not now tomorrow they'll be here tomorrow an entire army will be here.

Hayır, hayır, şimdi olmaz. Yarın burada olacaklar. Yarın bütün ordu burada olacak.

Lieutenant Matthew Curt, Army intelligence officer.

Teğmen Matthew Curt, Ordu İstihbarat Subayı.

Mr. Army Man, Mrs. Army Person, he's a little confused.

Bay ordu adamı, bayan ordu kişisi, biraz kafası karışık da.

Click to see more example sentences
army asker

He came back from the army two years ago, and ever since then, he's been angry and sad and and violent sometimes.

İki yıl önce askerden döndü ve o zamandan beri öfkeliydi ve üzgün ve bazen de saldırgan.

You shut up, army boy!

Kapa çeneni asker çocuk!

Besides, army regulations a soldier never lets a brother go into battle alone.

Üstelik ordu yönetmelikleri var. Bir asker asla bir kardeşini savaşa yalnız göndermez.

Click to see more example sentences
army kara ordusu

And it's a black day for the army.

Ve bugün ordu için kara bir gün.

Time, sir. And it's a black day for the army.

Vakit geldi, efendim. ve ordu için kara bir gün.

Musashi called forth the wind, commanding a great blizzard to distract the army.

Musashi rüzgar ileri çağırdı, büyük bir kar fırtınası komuta ordu dikkatini dağıtmak için.

Click to see more example sentences
army sürü

This is an army, not a rabble!

Bu bir ordu. Çapulcu sürüsü değil.

The French armies swarmed through Rome like a cloud of locusts.

Fransız ordusu bir çegirge sürüsü bulutu gibi Roma'ya üşüşmüş.

army askerlik

Army life taught me something very important.

Askerlik hayatı bana önemli bir şey öğretti.

This ain't the Army, sarge.

Bu askerlik değil çavuş.

army askeriye

This isn't the army, james

Burası askeriye değil, James.