English-Turkish translations for arrangement:

anlaşma · ayarlama · düzenleme · aranjman · hazırlık · düzen · plan · tanzim · other translations

arrangement anlaşma

And this wouldn't be a temporary arrangement.

Ve bu geçici bir anlaşma olmayacak.

This is just an arrangement.

Bu sadece bir anlaşma.

It's a fair and civilized arrangement.

Adil ve medeni bir anlaşma bu.

Click to see more example sentences
arrangement ayarlama

For special guests, I have made very special arrangements.

Özel konuklar için çok özel ayarlamalar yaptım.

I've made all the arrangements for tonight.

Bu gece için bütün ayarlamaları yaptım bile.

He made all the arrangements and everything.

Tüm ayarlamaları ve her şeyi yapmıştı.

Click to see more example sentences
arrangement düzenleme

Peter gave me some forms regarding Neal's housing arrangements, and I'm not sure that I understand them.

Peter bana bazı formları verdi Ilişkin Neal konut düzenlemeleri, Ve emin değilim Ben onları anlıyorum.

No. But he made arrangements for another man.

Ama bir başka erkek için düzenlemeler yaptı.

But perhaps we could make another arrangement?

Ama belki de başka bir düzenleme yapmalıyız?

Click to see more example sentences
arrangement aranjman

The arrangement is very expensive.

Bu çok pahalı bir aranjman.

They sent us an arrangement of flowers and a nice card.

Bize bir çiçek aranjmanı ile güzel bir kart yolladılar.

Britta, that's a really beautiful arrangement.

Britta, bu gerçekten güzel bir aranjman.

Click to see more example sentences
arrangement hazırlık

Give me a guide and I'll make the arrangements.

Bana bir rehber ver ve hazırlıkları yapayım.

I'll accompany you to arrange the wedding how's that?

Düğün hazırlıkları için sana eşlik edeceğim. Bu nasıl?

There's no time for funeral arrangements.

Cenaze hazırlıkları yapmak için vakit yok.

Click to see more example sentences
arrangement düzen

You had the perfect arrangement.

Mükemmel bir düzenin vardı.

It's the perfect arrangement.

Hayır, bu mükemmel düzen.

New seating arrangement.

Yeni oturma düzeni.

arrangement plan

Yeah, that's part of the arrangement.

Evet, bu da planın bir parçası.

God has special arrangements for Xiao Peng. and for you as well.

Tanrı'nın Xiao Peng için özel planları var elbette senin için de.

You never heard about Kidd's arrangement in Kansas City?

Kidd'in Kansas City'de bazı planları olduğunu duymadın mı?

arrangement tanzim

Jae-ho does flower arrangement?

Cey-ho çiçek tanzimi mi yapıyor?