English-Turkish translations for array:

dizili, dizi · sıra · diziliş · düzen · istasyon · other translations

array dizili, dizi

This is an illusion, because every day, life presents us with an array of choices.

Ama bu bir yanılsamadır çünkü her gün, hayat bize bir tercihler dizisi sunar.

And what does that mean, lieutenant, wide array?

Peki, bu "geniş dizi" ne demek oluyor, komiser?

Commence calibration of primary sensor arrays in five, four

Birincil sensör dizisi kalibrasyonu başlangıcına beş, dört,

Click to see more example sentences
array sıra

Navigational array is off-line.

Yönlendirme sırası devre dışı.

The heating array overloaded.

Isıtma sırası aşırı yüklendi.

Bring me his cortical array.

Bana kortikal sırasını getirin.

Click to see more example sentences
array diziliş

The planet entire satellite array is AlM's

Gezegenin tüm uydu dizilişi artık G.F.M'nin.

array düzen

Shaolin Lou Han Array!

Shaolin Lou Han düzeni!

array istasyon

Computer, interface with the MlDAS Array.

Bilgisayar, BDUŞ istasyonu ile arabirim sağla.