English-Turkish translations for arrogance:

kibirli, kibir · küstahça., küstahça · küstahlık · kibirlilik · gurur · kendini beğenme · other translations

arrogance kibirli, kibir

And that stupid, arrogant little warrior, will now join his big accomplice in the dungeon!

Ve o aptal biraz kibirli savaşçı şimdi onun suç ortağı büyük katılacak zindan!

That same arrogant bastard, Dr Pomerantz, called me and suddenly he was my new best friend.

Aynı kibirli piç, Dr Pomerantz, beni aradı ve birden benim en yakın dostum oluverdi.

He can be thoughtless Inconsiderate, vain, Childish, unreliable, arrogant

Bazen düşüncesiz olabiliyor saygısız, kibirli çocuksu, güvenilmez, küstah

Click to see more example sentences
arrogance küstahça., küstahça

He's an arrogant little punk.

O küçük küstah bir serseri.

You're an arrogant man, Raymond.

Sen çok küstah bir adamsın, Raymond.

He's the most arrogant man I've ever met.

O adam benim bu hayatta tanıdığım en küstah adam.

Click to see more example sentences
arrogance küstahlık

There's a fine line between confidence and arrogance, Major.

Güven ve küstahlık arasında ince bir çizgi vardır Binbaşı.

I'm the owner and it's a business, how arrogant

Ben dükkân sahibiyim ve bu bir iş, ne küstahlık

It's not arrogance.

Bu küstahlık değil.

Click to see more example sentences
arrogance kibirlilik

It's arrogant and it's irresponsible.

Bu kibirlilik ve sorumsuzluk olur.

Self-embellishment, self-fascination, arrogance, and childishness.

Süslenme, kendini beğenmişlik, kibirlilik ve çocukluk.

Naivete and arrogance.

Saflık ve kibirlilik.

arrogance gurur

Your arrogance has finally brought you here.

Gururun en sonunda seni buraya getirdi.

That's his male chauvinist arrogance.

Bu, onun şovenist, erkeksi gururu.

arrogance kendini beğenme

Arrogance and self absorption?

Kibir ve kendini beğenme mi?