English-Turkish translations for art:

sanatsal, sanat · resim · güzel sanat · büyü · bilim dalı · beceri · hüner · yöntem · other translations

We also found translations for word art in Turkish.

art sanatsal, sanat

And now, there's one more martial arts expert, who's joining us here today. Let me introduce him.

Ve şimdi, Bugün burada bize katılan başka bir dövüş sanatları uzmanı var. onu tanıtmama izin verin.

So what does a billionaire art collector want with an earthquake monster?

Peki, o zaman milyarder bir sanat koleksiyoncusu bir deprem canavarından ne ister ki?

So a year ago, I got my first art commission to paint a mural for Dunder Mifflin.

Bir yıl önce, ilk sanat görevimi aldım. Dunder Mifflin için bir duvar resmi çizecektim.

Click to see more example sentences
art resim

You must be Miss Lee The new art teacher, right?

Siz yeni resim öğretmeni Bayan Lee olmalısınız değil mi?

Two weeks ago, this painting was stolen from an art collector in Mexico.

İki hafta önce, bu tablo, Mexico City'de bir resim koleksiyoncusundan çalındı.

A lot of nice art.

Bir çok güzel resim.

Click to see more example sentences
art güzel sanat

A beautiful girl Is like a great work of art

Güzel bir kız büyük bir sanat eseri gibi

Maybe a new clock or a cool phone or a great art book or something.

Yeni bir saat, güzel bir telefon veya hoş bir sanat kitabıdır dedim.

Art means happy and beautiful things that touch you.

Sanat demek mutlu ve güzel şeylerin seni etkilemesi demektir.

Click to see more example sentences
art büyü

Show me those magic arts.

Bana o büyülü sanatları göster.

Professor Quirrell will be your Defense Against the Dark Arts teacher.

Prof. Quirrell Kara Büyü'ye karşı savunma dersi öğretmenin olacak.

Melquiades, Supreme Sorcerer and Master of the Magic Arts.

Melquiades, Yüce Büyücü ve Büyü Sanatları Ustası.

art bilim dalı

Because advertising is an art, not a science.

Çünkü reklamcılık bir sanattır, bilim dalı değil.

It's called anime, and it's an art form.

Ona anime deniyor ve bir sanat dalı.

art beceri

Slipstream piloting isn't a skill, it's an art.

Slipstream pilotajı bir beceri değil, bir sanattır.

art hüner

What kind of art are you?

Ne tür bir hünerin var?

art yöntem

It's a classic black-arts setup.

Klasik bir tuzak kurma yöntemidir.