English-Turkish translations for artful:

sanatsal · kurnaz · şeytan · other translations

artful sanatsal

And now, there's one more martial arts expert, who's joining us here today. Let me introduce him.

Ve şimdi, Bugün burada bize katılan başka bir dövüş sanatları uzmanı var. onu tanıtmama izin verin.

So what does a billionaire art collector want with an earthquake monster?

Peki, o zaman milyarder bir sanat koleksiyoncusu bir deprem canavarından ne ister ki?

So a year ago, I got my first art commission to paint a mural for Dunder Mifflin.

Bir yıl önce, ilk sanat görevimi aldım. Dunder Mifflin için bir duvar resmi çizecektim.

Click to see more example sentences
artful kurnaz

And if Holly's involved, that makes her the artful dodger, or the artful deejay.

Ve Holly bu işe bulaştıysa o da kurnaz vurguncudur ya da kurnaz dijey.

Artful little thing.

Küçük kurnaz şey.

Tank-ing is a subtle art.

Tank-işi kurnaz bir sanattır.

artful şeytan

Inside, it's like Satan's private art gallery.

İçi ise, Şeytan'ın özel sanat galerisi gibidir.

Exorcist, demonologist and master of the dark arts"?

Şeytan çıkarıcı, Demonolojist ve Karanlık Sanatlar Ustası" mı?