articles

I always knew I'd be a writer, but there's a big difference between writing a magazine article and a book.

Her zaman bir yazar olacağımı biliyordum. Ama bir makale ile bir kitap arasında fark var. Biliyorum.

I-I know, but I am telling you, he's a really good subject for this article.

Biliyorum ama bak sana diyorum işte bu makale için çok iyi bir konu.

You wrote an article for New York Magazine three years ago about military contractors.

New York Dergisi için üç yıl önce askeri müteahhitler hakkında bir makale yazmıştın.

When I interviewed prince louis for this article, He said that family's very important to you.

Bu makale için Prens Louis'le görüştüğümde ailenin senin için çok önemli olduğunu söyledi.

Wait a minute. This is for a stupid article?

Dur bir dakika, bu aptal bir makale için miydi?

But there's a difference between an article and a book.

Ama bir makale ile kitap arasında fark vardır.

There's an article here about the accident.

Burada kaza hakkında bir makale var.

There's an article about a music festival, a Valentine's Day benefit.

Sevgililer günü yararına bir müzik festivali ile ilgili bir makale var.

There was a beautiful article about Lisbon, but I've never been to Lisbon.

Lizbon hakkında çok güzel bir yazı vardı. Ama ben Lizbon'a hiç gitmedim.

Yeah, but it's got the article about the missing Brooklyn girls.

Evet, ama içinde kayıp Brooklyn'li kızlar hakkında bir yazı var. Öyle mi?