English-Turkish translations for artificial:

yapay · suni · sahte · yapmacık · suni olarak · yapma · taklit · other translations

artificial yapay

It's an ancient spaceship buried under Old St. Louis, an artificial intelligence pretending to be a God.

Eski St. Louis'in altında gömülü olan eski bir uzay gemisi. Tanrı olmaya çalışan bir yapay zeka.

Artificial intelligence is an unnatural abomination and a threat to humanity.

Yapay zekâ, yapay bir iğrenmedir ve insanlığa bir tehdittir.

It's an artificial ecosystem designed to simulate Corky's natural habitat.

Yapay bir ekosistem. Corky'nin doğal ortamını taklit etmek için yapılır.

Click to see more example sentences
artificial suni

Carbonated water, citric acid, corn syrup artificial raspberry flavoring vegetable colors and preservative.

Karbonatlı su, sitrik asit, mısır şurubu suni ahududu tadı sebze renkleri ve koruyucular.

An artificial stable wormhole.

Suni kararlı bir solucan deliği.

Artificial atmosphere systems restored.

Suni atmosfer sistemleri düzeldi.

Click to see more example sentences
artificial sahte

This raincoat gadget is equipped with an artificial arm and a fake hand.

Yağmurluk şeklindeki bu cihaz, yapay bir kol ve sahte bir elle donatılmıştır.

Are you artificial or real?

Gerçek misiniz yoksa sahte mi?

A what? A moissanite is an artificial diamond, Lincoln.

Bir ne? moissanite bir çeşit sahte elmastır,Lincoln.

Click to see more example sentences
artificial yapmacık

This pin is made from artificial bone, an extremely expensive procedure.

Bu pin yapay kemikten yapılmış ve son derece pahalı bir yöntemdir.

Only an artificial life form could have done that.

Sadece yapay bir yaşam formu bunu yapabilirdi.

It's an artificial stapes made out of titanium.

O titanyumdan yapılmış yapay bir üzengi kemiği.

artificial suni olarak

They had to be artificial too.

Onlar da suni olmak zorunda.

My entity's artificial substructure may be useful.

Benim bedenimin suni yapısı belki faydalı olabilir.

Dr. Butters, what about this bio-artificial liver?

Dr. Butters, şu suni karaciğerlerden olamaz mıydı?

artificial yapma

No more artificial duchesses for me

Artık benim için yapma düşeşler yok

artificial taklit

It's an artificial ecosystem designed to simulate Corky's natural habitat.

Yapay bir ekosistem. Corky'nin doğal ortamını taklit etmek için yapılır.