arts

Just like Art, Paul, and Rachel and everybody wants to help.

Art, Paul ve Rachel gibi. Herkes yardım etmek istiyor.

If people want to give me money for my art, that just makes me a professional artist.

Eğer insanlar sanatım için bana para vermek isterse bu beni profesyonel bir sanatçı yapar.

And now, there's one more martial arts expert, who's joining us here today. Let me introduce him.

Ve şimdi, Bugün burada bize katılan başka bir dövüş sanatları uzmanı var. onu tanıtmama izin verin.

Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the Art Production Fund benefit.

Bayanlar ve baylar, iyi akşamlar, Sanat Üretim Fonu bağış gecesine hoş geldiniz.

I mean, it's terrible, but, to him, this is a piece of art.

Yani bu berbat ama ona göre, bu bir sanat eseri.

This is a great day for the art world.

Bu, sanat dünyası için mükemmel bir gün.

And I have an idea for a show about a teacher named Art.

Ve sanat adında bir öğretmenin olduğu bir şov fikrim var.

A beautiful girl Is like a great work of art

Güzel bir kız büyük bir sanat eseri gibi

This is like an "Art of War" thing, right?

Bu bir çeşit "Savaş Sanatı" değil mi?

Do you know anything about art?

Sanat hakkında bir şey biliyor musun?