English-Turkish translations for as:

olarak · gibi · kadarıyla, kadar · için · çünkü · sanki · tıpkı · yüzünden · dahi · madem · rağmen · adeta · other translations

We also found translations for word as in Turkish.

as olarak

and at the same time, it really brought us together as a family.

ve aynı zamanda, bizi bir aile olarak bir araya getirdi.

And here as a friend.

Bir dost olarak buradayım.

Yes, I may need you, peter, But you sure as hell need me, too.

Evet, sana ihtiyacım olabilir Peter, ama senin de bana ihtiyacın var.

Click to see more example sentences
as gibi

Ladies and gentlemen, well, as I said before, this is a love story.

Bayanlar ve baylar daha önce de söylediğim gibi bu bir aşk hikayesidir.

Yes, but as you can see, you're late.

Evet ama senin de gördüğün gibi geç kaldın.

Then she has a normal life as a normal kid?

Normal bir çocuk gibi normal bir hayatı olur?

Click to see more example sentences
as kadarıyla, kadar

Maybe not as bad as me, but he's a bad guy just the same.

Belki benim kadar kötü değil, ama o kötü bir adam sadece aynı.

Harry, this is as hard for me as it is for you.

Harry, bu senin için olduğu kadar benim için de zor.

As long as that?

O kadar uzun mu?

Click to see more example sentences
as için

I want to do something for you as well.

Ben de senin için bir şeyler yapmak istiyorum.

It was hard for me to believe as well

Benim için de inanması çok zor oldu.

As a sign of respect, To give two million dollars.

Bir saygı göstergesi olarak, iki milyon dolar vermek için.

Click to see more example sentences
as çünkü

And I want you to be as happy as me because you're, like, my favorite friend, so

Senin de benim gibi mutlu olmanı istiyorum çünkü sen benim favori arkadaşımsın ve

Because it's still hard for me to believe as well.

Çünkü benim için de inanması hâlâ çok zor.

Because there's no such thing as magic.

Çünkü sihir diye bir şey yoktur.

Click to see more example sentences
as sanki

As if something had happened to me and not to him.

Sanki ona değil de bana bir şey olmuş gibi

As if it's that simple!

Sanki bu kadar basit!

It seems as though the suspect has an obsession with a young woman.

Bu sanki görünüyor şüpheli genç bir kadın ile bir saplantı vardır.

Click to see more example sentences
as tıpkı

No matter what happens, Audrey, you will always be my daughter, just as I will always be your father.

Ne olursa olsun Audrey, her zaman benim kızım olacaksın. Tıpkı benim ne olursa olsun senin baban olacağım gibi.

I was born a vampire, as was every other member of this house, but you, Frost

Bir vampir olarak doğdum, tıpkı bu evin diğer üyeleri gibi, ama sen, Frost

Same as you, baby face.

Tıpkı senin gibi bebek yüz.

Click to see more example sentences
as yüzünden

And that's why as a gift I want to give her a new name.

Ve bu yüzden, ona hediye olarak yeni bir isim vermek istiyorum.

So, I guess it might as well be the pregnant wife.

Bu yüzden, ben de hamile eşi olmak olabilir sanırım.

So, I built the best cannon, as a gift, to his majesty, the king's daughter.

Bu yüzden, bir hediye olarak Kralın kızı Majesteleri için en iyi topu inşa ettim.

Click to see more example sentences
as dahi

That's the sign of a true genius as an artist.

Bu bir sanatçı için gerçek bir dahi işareti.

I mean, a double genius, as a director and a choreographer.

Yani bir çifte dahi, Bir yönetmen ve bir koreograf olarak.

The artist as a tortured genius.

İşkence görmüş dahi bir sanatçı.

Click to see more example sentences
as madem

Now, if you're here, you might as well learn something.

Şimdi, madem buradasın, sen de bir şeyler de öğrenebilirsin.

As we found guns and a wounded man

Madem ki silah ve yaralı bir adam bulduk

Inasmuch as Mrs. Quimp declines to pay her rent the Knickerbocker Savings and Loan Company

Madem ki Bayan Quimp kirasını ödemeyi reddediyor, Knickerbocker Tasarruf ve Kredi Şirketi

Click to see more example sentences
as rağmen

Despite setbacks, the mutagen will be ready as planned.

Aksiliklere rağmen mutajen planlandığı gibi hazır olacak.

Despite the efforts of the ClA, Allende sworn in as president.

CIA'in tüm çabalarına rağmen, Allende, başkan olarak yemini etti.

Because "all of our righteousnesses,"Isaiah says," are as filthy rags.

Çünkü Isiah diyor ki, "Tüm dürüstlüğümüze rağmen hepimiz kirli paçavralarız.

as adeta

Haven't I been fucking incredibly mindblowingly, fuckingly, divinely generous as a fucking saint you ungrateful fuck!

Sana inanılmaz, akla sığmayacak ilahi bir cömertlikle, adeta bir aziz gibi davranmadım mı? Nankör pislik!