English-Turkish translations for ascension:

yükseliş · yükselme · other translations

ascension yükseliş

These images have been specifically programmed for Ascension rites.

Bu görüntüler Yükseliş ayinleri için özel programlandı.

Social ascension is a painful process.

Sosyal yükseliş acı verici bir süreçtir.

Vertical ascension requires a lot more rope.

Dikey yükseliş için çok daha fazla ip lazım.

Click to see more example sentences
ascension yükselme

What about ascension?

Peki ya yükselme?

Ascension, in three, two, one.

Yükselme başlıyor. Üç, iki, bir.