English-Turkish translations for assimilate:

asimile etmek · özümsemek · other translations

assimilate asimile etmek

Foreigners were gradually assimilated especially the Swedes, Germans and Americans

Yabancılar yavaş yavaş asimile ediliyordu bilhassa İsveçliler, Almanlar ve Amerikalılar.

They assimilate entire worlds, and we faII back.

Bütün dünyaları asimile ettiler, ve biz geri çekildik.

I wish to assimilate more information.

Daha fazla bilgi asimile etmek istiyorum.

Click to see more example sentences
assimilate özümsemek

The Borg assimilate civilizations, not individuals.

Borg uygarlıkları özümser, bireyleri değil.

I assimilated too much contraband.

Çok fazla kaçak mal özümsedim.