English-Turkish translations for assistant:

asistan · yardımcı · muavin · yardımcılık · asistanlık · other translations

assistant asistan

Listen, I really want to be a good assistant today, so let's practice.

Dinle, bugün gerçekten iyi bir asistan olmak istiyorum, o yüzden antrenman yapalım.

I'm not your assistant anymore.

Evet? Senin asistanım değilim artık.

Are you his assistant?

Siz onun asistanı mısınız?

Click to see more example sentences
assistant yardımcı

Linda, obviously, is a woman, but apparently that doesn't count because she is an assistant.

Linda, açıkça belli ki, bir kadın, ama görünüşe göre sayılmıyor, çünkü o bir yardımcı.

Maybe someone else could be of assistance?

Belki başka birisi size yardımcı olabilir?

Where's assistant director?

Yardımcı yönetmen nerede?

Click to see more example sentences
assistant muavin

I'm assistant chief Russell Taylor.

Ben Şef Muavini Russell Taylor.

Assistant Director Granger has taken control of the investigation.

Müdür muavini Granger, soruşturma kontrolünü ele aldı.

That's Assistant Director Granger, Agent Hanna.

Müdür muavini Granger olacaktı, Ajan Hanna.

Click to see more example sentences
assistant yardımcılık

Carl, you promised me that assistant manager position.

Carl bu müdür yardımcılığı pozisyonunu bana söz vermiştin.

I'm a photographer's assistant.

Esas işim fotoğrafçı yardımcılığı.

assistant asistanlık

I was here ten years ago assisting Dr. Herrera.

On yıl önce burada Dr. Herrera'ya asistanlık yapıyordum.

Teachers assistant Willkins and Sanders

Profesör Willkins ve Sanders'a asistanlık