English-Turkish translations for associate:

ortak · birleşmiş, birleşmek, birleştirmek · arkadaş · iş arkadaşı · iş ortağı · ortak olmak · ortaklık · bağlantılı · dost · ilişkilendirmek · ortak etmek · işbirliği yapmak · üye · arkadaş olan · other translations

associate ortak

My name is Shawn Spencer, well-known psychic detective, and this is my associate, Burton Guster.

Benim adım Shawn Spencer. Meşhur bir psişik dedektifim. Bu da benim ortağım, Burton Guster.

Welcome to Olivia Pope and Associates.

Olivia Pope ve Ortakları"na hoş geldin.

Known criminal associates: Reginald'D ukie' Neil, Kevin 'Whackjob' Sirraci, Nicholas Savage Anthony Waxman.

Bilinen suç ortakları Reginald Dukie Neil, Kevin Whackjob Sirraci, Nicholas Savage Anthony Waxman.

Click to see more example sentences
associate birleşmiş, birleşmek, birleştirmek

My name is Shawn Spencer, well-known psychic detective, and this is my associate, Burton Guster.

Benim adım Shawn Spencer. Meşhur bir psişik dedektifim. Bu da benim ortağım, Burton Guster.

There's something you ought to know about my associate.

İş arkadaşım hakkında bilmen gereken bir şey var.

He's gonna be a fine sales associate.

Çok iyi bir satış direktörü olacak.

Click to see more example sentences
associate arkadaş

He is my associate, my best friend, and hopefully one day, my brother-in-law.

O benim ortağım en yakın arkadaşım ve umarım bir gün kayınbiraderim olacak.

Well I'm afraid my associate found this.

Şey korkarım ki arkadaşım bunu bulmuş.

She seems very friendly, your associate.

Çok arkadaş canlısı görünüyor, arkadaşın.

Click to see more example sentences
associate iş arkadaşı

I'm detective Beckett. This is my associate, Mr. Castle.

Ben Dedektif Beckett, bu da arkadaşım Bay Castle.

This is my associate, Chili Palmer.

Bu arkadaşım Chili Palmer.

That's cal lightman, and this is his associate ria torres.

Kendisi Cal Lightman, bu da arkadaşı Ria Torres.

Click to see more example sentences
associate iş ortağı

This here is my associate, Dr. Lance Sweets.

Bu da ortağım Dr. Lance Sweets.

This is my associate.

Bu da ortağım.

Ms. Shah, this is my associate, Dr. Pierce.

Bayan Shah, bu benim ortağım Dr. Pierce.

Click to see more example sentences
associate ortak olmak

He is my associate, my best friend, and hopefully one day, my brother-in-law.

O benim ortağım en yakın arkadaşım ve umarım bir gün kayınbiraderim olacak.

It must be Wesley and his associates.

Bunu yapanlar Wesley ve onun ortakları olmalı.

A business associate, perhaps.

Belki, bir ortağı olabilir.

Click to see more example sentences
associate ortaklık

You and Edmund were business associates.

Siz ve Edmund ortaklığı yapmışsınız.

This is C.W. Grimes and Associates.

Burası C.W Grimes ve Ortaklığı.

Ron Montgomery Associates?

Ron Montgomery Ortaklık?

Click to see more example sentences
associate bağlantılı

It was brought in by a woman named Linda Lietzke an associate of a guy named Harry Pfarrer.

Linda Lietzke adında bir kadın tarafından getirilmiş. Harry Pfarrer adında bir adamla bağlantısı var.

A name he chose because it was closely associated with jazz, beat poetry and..

Bu ismi seçti çünkü bu isim caz, şiir ile yakından bağlantılı.

Arrests, activities, associates

Tutuklamalar, aktiviteler, bağlantılar

Click to see more example sentences
associate dost

You're my closest associate, my friend, my brother.

Sen benim en yakın ortağım, dostum, kardeşimsin.

And these are my associates, Mr. Chong Rashid Abdul and Rabbi Meyer.

Bunlar da dostlarım, Bay Chong Raşit Abdül ve Haham Meyer.

And my old friend and associate from Florida Mr. Hyman Roth.

Ve eski dostum ve ortağım, Florida'dan bize katılan, Bay Hyman Roth.

associate ilişkilendirmek

Uh, and you guys are looking At a new sales associate at fenmore financial.

Ah, ve siz arıyoruz yeni bir satış ilişkilendirmek At fenmore mali at.

I'II always associate him with Andrea's death.

Onu her zaman Andrea'nın ölümüyle ilişkilendiriyorum.

associate ortak etmek

My associate Byron Hill and I appreciate your inviting us here tonight.

Ortağım Byron Hill ve ben bu gece bizi buraya davet ettiğiniz için minnettarız.

Angry business associates, I imagine.

Kızgın ortakları diye tahmin ediyorum.

associate işbirliği yapmak

Let's say Choi Ik-hyun is a gangster, then logically he should be associated with Choi Hyung-bae,

Diyelim ki Choi Ik Hyeon da bir gangster o zaman mantıken Choi Hyeong Bae'yle işbirliği yapması gerekmez mi?

You know, Schillinger, I am really surprised at you, associating with this fuck.

Biliyor musun Schillinger, sana gerçekten şaşırdım, bu serseriyle işbirliği yapıyorsun.

associate üye

And more specifically Senior Associate Andrew Beckett.

Ve bilhassa da Kıdemli Üye Andrew Beckett.

It's a list of Blake Association members.

Bir listesi var Blake Dernek üyeleri.

associate arkadaş olan

He is my associate, my best friend, and hopefully one day, my brother-in-law.

O benim ortağım en yakın arkadaşım ve umarım bir gün kayınbiraderim olacak.

This is my associate Delmar O'Donnel.

Bu da arkadaşım Delmar O'Donnel.