English-Turkish translations for associated:

birleşmiş · ilişkili · ilgili · bağlantılı · other translations

associated birleşmiş

My name is Shawn Spencer, well-known psychic detective, and this is my associate, Burton Guster.

Benim adım Shawn Spencer. Meşhur bir psişik dedektifim. Bu da benim ortağım, Burton Guster.

There's something you ought to know about my associate.

İş arkadaşım hakkında bilmen gereken bir şey var.

He's gonna be a fine sales associate.

Çok iyi bir satış direktörü olacak.

Click to see more example sentences
associated ilişkili

Premature birth or low birth weight and a traumatic delivery can be associated with this condition.

Erken doğum ya da düşük vücut ağırlığı ve travmatik bir doğum bu durumla ilişkili olabilir.

It isn't always associated with ceremonial or mystical significance.

Her zaman törensel ya da mistik önemle ilişkili değildir.

The cave is also associated with this natural feature.

Mağara ayrıca bu doğal oluşum ile de ilişkili.

Click to see more example sentences
associated ilgili

Dear Sabine, this letter I write you today is associated with profound sadness.

Sevgili Sabine, Bugün sana yazdığım bu mektup derin bir üzüntü ile ilgili.

Personally, it was an honor still is an honor to be associated with it.

Şahsen bu bir onurdu. Ve hâlâ onunla ilgili olmak bir onur.

Now, is there anything in here about Curtis's associates?

Burada Curtis'in ortaklarıyla ilgili herhangi bir şey var mı?

Click to see more example sentences
associated bağlantılı

It was brought in by a woman named Linda Lietzke an associate of a guy named Harry Pfarrer.

Linda Lietzke adında bir kadın tarafından getirilmiş. Harry Pfarrer adında bir adamla bağlantısı var.

A name he chose because it was closely associated with jazz, beat poetry and..

Bu ismi seçti çünkü bu isim caz, şiir ile yakından bağlantılı.

Arrests, activities, associates

Tutuklamalar, aktiviteler, bağlantılar

Click to see more example sentences