English-Turkish translations for association:

birlik · dernek · ilişki · ortaklık · işbirliği · birliktelik · cemiyet · federasyon · other translations

association birlik

Muhammad Ali, the World Boxing Council champion and Terrell, the World Boxing Association champion.

Ali, Dünya Boks Konseyi Şampiyonu'ydu ve Terrell ise, Dünya Boks Birliği Şampiyonu.

Foreman is currently working with two of house's Most veteran associates. Rehab?

Foreman şu an House'un iki eski tecrübeli ortağıyla birlikte çalışıyor.

No, this rule comes from the american medical association.

Hayır, bu kural Amerikan Tıp Birliği'nden geliyormuş.

Click to see more example sentences
association dernek

That was former governor Sarah Palin speaking to the National Rifle Association last year.

Eski vali Sarah Palin'in geçen yıl Ulusal Tüfek Derneği'nde konuşması oldu.

As the National Rifle Association says,

Ulusal Tüfek Derneği'nin de dediği gibi;

lnternational Association of Photographers is organizing a kind of seminar.

Uluslararası Fotoğrafçılar Derneği seminer gibi bir şey düzenleyecekmiş.

Click to see more example sentences
association ilişki

Premature birth or low birth weight and a traumatic delivery can be associated with this condition.

Erken doğum ya da düşük vücut ağırlığı ve travmatik bir doğum bu durumla ilişkili olabilir.

It isn't always associated with ceremonial or mystical significance.

Her zaman törensel ya da mistik önemle ilişkili değildir.

The cave is also associated with this natural feature.

Mağara ayrıca bu doğal oluşum ile de ilişkili.

Click to see more example sentences
association ortaklık

You and Edmund were business associates.

Siz ve Edmund ortaklığı yapmışsınız.

This is C.W. Grimes and Associates.

Burası C.W Grimes ve Ortaklığı.

Ron Montgomery Associates?

Ron Montgomery Ortaklık?

Click to see more example sentences
association işbirliği

'..Petroleum Association's Berlin conference 'is Pecos Oil Chief Executive Officer Yuri Gretkov.

Berlin'de düzenlenen yıllık Petrol İşbirliği konferansına. Pekos Petrol Genel Müdürü Yuri Gretkov katıldı.

Let's say Choi Ik-hyun is a gangster, then logically he should be associated with Choi Hyung-bae,

Diyelim ki Choi Ik Hyeon da bir gangster o zaman mantıken Choi Hyeong Bae'yle işbirliği yapması gerekmez mi?

So it means that the army is also associated with them, not just the Führer President.

Bu da demek olur ki sadece Führer Başkan değil, ordu da onlarla işbirliği içinde.

Click to see more example sentences
association birliktelik

It's a matter of association.

Bu bir birliktelik sorunu.

It's an association.

Bu bir birliktelik.

Any association with the Mockingjay symbol is forbidden.

Alayci Kus sembolü ile herhangi bir birliktelik yasak.

Click to see more example sentences
association cemiyet

The firehouse is a more important association for Wallace than race.

Wallace için itfaiye istasyonu ırktan daha önemli bir cemiyet.

The Starling City Firemen's Relief Association can't thank you enough.

Starling şehri İtfaiye destek cemiyeti ne kadar teşekkür etse azdır.

association federasyon

Actually the referee, linesman, soccer association, soccer federation and soccer committee all stand by me.

Aslında hakem, yanhakem, futbol kurumu, futbol federasyonu ve futbol komitesi hepsi benim tarafımda.