English-Turkish translations for assume:

farz etmek · sanmak · düşünmek · takma · üstlenmek · almak · hayali · tahmin etmek · saymak · zannetmek · other translations

assume farz etmek

All right, I assume this is some kind of emergency, right?

Tamam, bunun bir tür acil durum olduğunu farz ediyorum, değil mi?

Now, why would you assume that?

Şimdi, neden böyle farz ediyorsun?

I mean, you just assume, don't you?

Farz ediyorum, ya sen? Değil mi?

Click to see more example sentences
assume sanmak

I assume that it caused some conflict between you and Nathan.

Sanıyorum bu sen ve Nathan arasında anlaşmazlığa neden oldu.

And this too, I assume, is to ROSE Selfridge.

Ve bu da, sanıyorum, ROSE Selfridge için.

I assume you have something else for me?

Sanıyorum benim için başka bir şeyiniz daha var.

Click to see more example sentences
assume düşünmek

So, assuming this guy is the victim, who would want to kill a dying man?

Bu adamın kurban olduğunu düşünürsek, kim ölen bir adamı öldürmek ister ki?

And I assume tall, dark and brooding, here, is Nathan Stark.

Sanırım buradaki uzun boylu, esmer ve kara kara düşünen de Nathan Stark.

I just assumed that everything was fine.

Ben de her şeyin yolunda olduğunu düşünmüştüm.

Click to see more example sentences
assume takma

Jackson Flynn used an assumed name.

Jackson Flynn, takma bir isim kullanmış.

Got no assumed name.

Hiçbir takma adın yok.

Especially under an assumed name.

Özellikle de takma bir adla.

assume üstlenmek

One guy can assume all these accents, all these identities?

Bir adam tüm bu aksanları ve kimlikleri üstlenebilir mi?

Instead, my brother Keith assumed that role.

Benim yerime kardeşim Keith bu rolü üstlendi.

assume almak

To save their squeezings, I assume.

Sanırım suyunu sıkıp almak için.

assume hayali

Grayson, I assume you're daydreaming about Paris?

Grayson, sanırım sen Paris'le ilgili hayaller kuruyorsun?

assume tahmin etmek

Well, she probably just assumed.

Muhtemelen sadece tahmin etti.

assume saymak

Your Honour, the prosecution is assuming a quarrel.

Sayın Yargıç, iddia makamı bir tartışma olduğunu varsayıyor.

assume zannetmek

Uh,well,uh,Mr. Tuttle, I assume there's a "Mr." Tuttle.

Peki, Bay Tuttle, zannediyorum başka bir Bay Tuttle daha var.