English-Turkish translations for astonishing:

şaşırtıcı · hayret verici · inanılmaz · other translations

astonishing şaşırtıcı

Astonishing magic and a great wizard in the same Place at the same time.

Şaşırtıcı bir büyü ve büyük bir büyücü aynı anda aynı yerdeler.

Right then, Meitner and Frisch realised this had astonishing and terrifying consequences.

Daha sonra Meitner ve Frisch bunun şaşırtıcı ve korkutucu sonuçları olduğunu farkettiler.

But these astonishing numbers, only work in meters.

Ama bu şaşırtıcı sayılar sadece metreyle işe yarar.

Click to see more example sentences
astonishing hayret verici

Richard Owen himself purchased the most astonishing fossil for his museum.

Richard Owen'ın kendisi müzesi için, en hayret verici fosili satın aldı.

Building the Great Pyramid was an astonishing achievement.

Büyük Piramidi inşa etmek hayret verici bir başarıdır.

I am Christina the Astonishing.

Ben, Hayret Verici Christina.

Click to see more example sentences
astonishing inanılmaz

The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.

Felsefe Taşı, inanılmaz güçlere sahip efsanevi bir maddedir.

It's astonishing and incredible, but

Bu çok şaşırtıcı ve inanılmaz, ama